Có 1 kết quả:

zài chē

1/1

zài chē

giản thể

Từ điển phổ thông

ở trên xe, ở trên tàu