Có 1 kết quả:

zài chē ㄗㄞˋ ㄔㄜ

1/1

Từ điển phổ thông

ở trên xe, ở trên tàu