Có 1 kết quả:

zài zhè zhī qián

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) before then
(2) up until that point