Có 1 kết quả:

zài yě

1/1

zài yě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be out of (political) office
(2) to be out of power

Một số bài thơ có sử dụng