Có 1 kết quả:

zài yě dǎng

1/1

zài yě dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

opposition party