Có 1 kết quả:

zài gāo chù

1/1

zài gāo chù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

aloft