Có 1 kết quả:

zài gāo chù ㄗㄞˋ ㄍㄠ ㄔㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

aloft