Có 1 kết quả:

gē dā

1/1

gē dā

phồn thể

Từ điển phổ thông

(như: khất đáp 圪塔)