Có 1 kết quả:

dì zhǔ jiā tíng

1/1

dì zhǔ jiā tíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

land-owning household