Có 1 kết quả:

dì zhǔ jiē jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

land-owning classes