Có 1 kết quả:

dì zhǐ jiě xī xié yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) address resolution protocol
(2) ARP