Có 1 kết quả:

dì zhǐ jiě xī xié yì ㄉㄧˋ ㄓˇ ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) address resolution protocol
(2) ARP