Có 1 kết quả:

dì lǒng

1/1

dì lǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

lines on ridges on ploughed field