Có 1 kết quả:

dì duì kōng dǎo dàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

ground-to-air missile