Có 1 kết quả:

dì màn

1/1

dì màn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the mantle of the earth (geology)