Có 1 kết quả:

dì duàn

1/1

dì duàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) section
(2) district