Có 1 kết quả:

dì mài

1/1

dì mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) geographical position according to the principles of feng shui 風水|风水[feng1 shui3]
(2) ley lines