Có 1 kết quả:

dì qián ㄉㄧˋ ㄑㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

liverwort (Marchantia polymorpha)