Có 1 kết quả:

dì miàn céng

1/1

dì miàn céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ground floor
(2) first floor