Có 1 kết quả:

jūn zhí

1/1

jūn zhí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

average value