Có 1 kết quả:

jūn shì

1/1

jūn shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) equilibrium of forces
(2) balance of power