Có 1 kết quả:

jūn yún xìng

1/1

jūn yún xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) homogeneity
(2) uniformity