Có 1 kết quả:

jūn yún

1/1

jūn yún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) even
(2) well-distributed
(3) homogeneous
(4) well-proportioned (figure, body etc)