Có 1 kết quả:

jūn kě

1/1

jūn kě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) all are OK
(2) both are OK
(3) all can
(4) both can
(5) also can