Có 1 kết quả:

jūn tān

1/1

jūn tān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to share equally
(2) to distribute evenly