Có 1 kết quả:

jūn fāng

1/1

jūn fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mean square