Có 1 kết quả:

jūn shī

1/1

jūn shī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to moisten evenly (e.g. in tanning leather)