Có 1 kết quả:

jūn shī ㄐㄩㄣ ㄕ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to moisten evenly (e.g. in tanning leather)