Có 1 kết quả:

jūn rè

1/1

jūn rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to heat evenly (e.g. in smelting metal)