Có 1 kết quả:

jūn rè ㄐㄩㄣ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to heat evenly (e.g. in smelting metal)