Có 1 kết quả:

jūn tián zhì

1/1

jūn tián zhì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

equal-field system of Wei of the Northern dynasties 北魏 and Tang 唐 dynasties