Có 1 kết quả:

jūn děng huà

1/1

jūn děng huà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to equalize
(2) leveling
(3) making uniform