Có 1 kết quả:

jūn xiàn zhǐ biāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

moving average index (used in financial analysis)