Có 1 kết quả:

jūn zhì

1/1

jūn zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) homogenous
(2) uniform
(3) homogenized