Có 1 kết quả:

kǎn kě duō chuǎn

1/1

kǎn kě duō chuǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

full of trouble and misfortune (usu. referring to someone's life)