Có 1 kết quả:

Kǎn bèi ěr zhū rú cāng shǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Campbell's dwarf hamster (Phodopus campbelli)