Có 1 kết quả:

zuò bù chuí táng

1/1

zuò bù chuí táng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lit. don't sit under overhanging eaves (idiom); fig. don't stay in danger area