Có 1 kết quả:

zuò xiǎng qí chéng

1/1

zuò xiǎng qí chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to reap where one has not sown (idiom)