Có 1 kết quả:

zuò xiàng

1/1

zuò xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

seated image (of a Buddha or saint)