Có 1 kết quả:

zuò chī xiǎng fú

1/1

zuò chī xiǎng fú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vegetative existence
(2) to consume passively without doing anything useful