Có 1 kết quả:

zuò dūn

1/1

zuò dūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese drum-shaped stool