Có 1 kết quả:

zuò shī liáng jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

to sit and waste a good opportunity (idiom); to lose the chance