Có 1 kết quả:

zuò hǎo

1/1

zuò hǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sit properly
(2) to sit up straight