Có 1 kết quả:

zuò tàn

1/1

zuò tàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inside informer
(2) mole
(3) plant