Có 1 kết quả:

zuò ér lùn dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

to sit and pontificate; to find answers through theory and not through practice (idiom)