Có 1 kết quả:

zuò tái

1/1

zuò tái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to work as a hostess in a bar or KTV