Có 1 kết quả:

zuò shì bù lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to sit and watch, but remain indifferent (idiom)