Có 1 kết quả:

zuò chē

1/1

zuò chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to take the car, bus, train etc