Có 1 kết quả:

kuài qián

1/1

kuài qián

giản thể

Từ điển phổ thông

đồng tiền