Có 1 kết quả:

jiān dìng bù yí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unswerving
(2) unflinching