Có 1 kết quả:

jiān dìng xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) firmness
(2) steadfastness