Có 1 kết quả:

jiān chí bù yú

1/1

Từ điển Trung-Anh

to stick to sth without change (idiom); to persevere