Có 1 kết quả:

jiān yìng

1/1

jiān yìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hard
(2) solid